Hepsor BAL9 SIA privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

I. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Hepsor BAL9 SIA (turpmāk – HEPSOR BAL9), Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67 133 177, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

II. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. personāla vadība;

2.1.2. dažādu mājokļu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un attīstīšana;

2.1.3. HEPSOR BAL9 un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; pakalpojumu uzlabošana, jaunu un pakalpojumu attīstība, veicot tai skaitā klientu apmierinātības aptauju;

2.1.4. tirgvedības izpēte;

2.1.5. mārketings (analīze, profilēšana, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai).

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

2.3. HEPSOR apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

2.3.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

2.3.2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

2.3.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz HEPSOR BAL9 attiecināmu juridisku pienākumu;

2.3.4. apstrāde ir vajadzīga HEPSOR BAL9 vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

III. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

3.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, HEPSOR BAL9 un tā pilnvarotie darbinieki, HEPSOR BAL9 sadarbības partneri un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠO VALSTI VAI STARPTAUTISKAI ORGANIZĀCIJAI UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

4.1. Personas datus HEPSOR BAL9 neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.

4.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana HEPSOR BAL9 netiek veikta.

V. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

5.1. HEPSOR BAL9 glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”) noteiktās prasības. Sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.

5.2. Ilgāka Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

5.2.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

5.2.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

5.2.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

VI. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

6.1. Jums ir tiesības: piekļūt saviem personas datiem; lūgt labot un dzēst; ierobežot apstrādi; uz datu pārnesamību; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

6.2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt mums sniegto savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes tiesiskumu, kas tika veikta uz atsaucamās piekrišanas pamata.

6.3. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

6.4. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

VII. PERSONAS DATU SNIEGŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA

7.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un HEPSOR BAL9 noteikto nolūku sasniegšanai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, HEPSOR BAL9 nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

Jauns projekts Baložu iela 9, Rīga, Jaunceltne, daudzdzīvokļu māja, skats nr 4

Baložu 9 – kontakti

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Madara Ceske

Madara Ceske

Hepsor pārdošanas projektu speciālists
Sazinieties ar mums
Lūdzu, ierakstiet savu vārdu
Lūdzu, ierakstiet savu e-pastu.
Lūdzu, ierakstiet savu tālruni
Invalid Input

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

Projektu īsteno Igaunijas nekustamo īpašumu projektu attīstītājs Latvijā “Hepsor” sadarbībā ar grupas būvuzņēmumu “Mitt & Perlebach”.