Hepsor logo

PRIVĀTUMA POLITIKA

Politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Hepsor (turpmāk – HEPSOR), Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67 133 177, e-pasts: info@hepsor.lv.

II. JŪSU DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN PAMATS

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
2.1.1. dažādu mājokļu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un attīstīšana;
2.1.2. HEPSOR un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: nepamatotu finansiālu risku novēršana savai komercdarbībai; maksājumu administrēšana; pakalpojumu uzlabošana, jaunu un pakalpojumu attīstība, veicot tai skaitā klientu apmierinātības aptauju;
2.1.3. tirgvedības izpēte;
2.1.4. mārketings (analīze, profilēšana, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai).

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

2.3. HEPSOR apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
2.3.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;
2.3.2. datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām vai, ievērojot Jūsu kā datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
2.3.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz HEPSOR attiecināmu juridisku pienākumu;
2.3.4. apstrāde ir vajadzīga HEPSOR vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

III. KAM MĒS NODODAM JŪSU DATUS

3.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, HEPSOR un tā pilnvarotie darbinieki, HEPSOR sadarbības partneri un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

IV. VAI JŪSU DATI TIEK NODOTI TREŠAJĀM VALSTĪM VAI STARPTAUTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

4.1. Personas datus HEPSOR neparedz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm, vai starptautiskajām organizācijām.

4.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana HEPSOR netiek veikta.

V. KĀ TIEK GLABĀTI JŪSU DATI

5.1. HEPSOR glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos (piemēram, likumā “Par grāmatvedību”) noteiktās prasības. Sasniedzot personas datu apstrādes nolūku, mēs iznīcināsim Jūsu datus.

5.2. Ilgāka Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
5.2.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
5.2.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
5.3.2. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

VI. KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS

6.1. Jums ir tiesības: piekļūt saviem personas datiem; lūgt labot un dzēst; ierobežot apstrādi; uz datu pārnesamību; iebilst pret savu personas datu apstrādi un nebūt automatizētās apstrādes (profilēšanas) subjektam.

6.2. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt mums sniegto savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes tiesiskumu, kas tika veikta uz atsaucamās piekrišanas pamata.

6.3. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

6.4. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Riga, LV-1011).

VII. VAI JUMS OBLIGĀTI IR JĀSNIEDZ DATI?

7.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un HEPSOR noteikto nolūku sasniegšanai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, HEPSOR nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

SĪKDATŅU POLITIKA

SIA “Hepsor” (turpmāk – HEPSOR), juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67 133 177, e-pasts: info@hepsor.lv, apņemas nodrošināt vietnes apmeklētāju (turpmāk – Apmeklētāji vai Jūs) privātās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, Jums izmantojot mūsu interneta vietni www.hepsor.lv (turpmāk – Vietne) un tajā esošo saturu.

Par datu apstrādē esošajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir pieejama šajā Politikā, kā arī Privātuma politikā (par datu saņēmēju kategorijām, datu subjektu tiesībām, datu nosūtīšanu trešajām valstīm, automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšana u.tml.).

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Vietnē HEPSOR izmanto sīkdatnes (angl. cookies). Tās ļauj Vietnes darbību pielāgot Jūsu vajadzībām, kā arī atvieglo pārlūkošanu un mūsu Vietnes lietošanu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 II. SĪKDATNES IZMANTOŠANAS NOLŪKI UN APJOMS

Sīkdatņu izmantošanas nolūki

Izmantojot sīkdatnes, HEPSOR vēlas:

Sīkdatnes ļauj Vietnei saglabāt šādus datus:

III. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

HEPSOR tīmekļa vietņu ietvaros var izmantot sekojošus sīkdatņu veidus:

  1. nepieciešamās (obligātās) sīkdatnes, kas ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkfailu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros;
  2. analītiskās sīkdatnes (mārketinga un statistiskās), kā piemēram – Google Analytics, Google Tag manager, Gemius, Facebook pixel, kas ļauj apkopot informāciju par to, kā tiek izmantotas interneta vietnes, funkcionālās sīkdatnes ļauj atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus un lietotāja saskarnes personalizāciju, piem., izvēlēto valodu vai lietotāja atrašanās vietu, burtu izmēru, vietnes izskatu utt.
  3. Satura izvietošanas platformas – YouTube, Vimeo u.c. – ļauj mums nodrošināt Jums audio, video un citu veidu saturu, izmantojot šo platformu iespējas.

Šeit būs piemērs vienai no programmām, kādam mērķim tā ir veidota un kāds process ir jāveic, lai konkrētais uzņēmums nesaņēm informāciju par Jūšu aktivitātēm.

Google Analytics

Vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai HEPSOR neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

IV. SĪKDATŅU LIETOŠANAS DEKLARĀCIJA

HEPSOR izmanto sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, HEPSOR arī kopīgo ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.

Visas HEPSOR sīkdatnes var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu varat paust, nospiežot taustiņu “Piekrītu” Vietnes lejasdaļā iznirstošajā sīkdatņu joslā.

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums Vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ja nospiedīsiet taustiņu “Nepiekrītu” vai atspējosiet sīkdatnes, lietotājam nebūs iespēja pilnvērtīgi un ērti lietot visas HEPSOR mājas lapas piedāvātās funkcijas.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Politikas nākamās sadaļas noteiktajā kārtībā.

V. SĪKDATŅU ATSPĒJOŠANA, BLOĶĒŠANA

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapās, jo īpaši tās kur ir nepieciešama pieteikšanās. Sīkdatņu atspējošana neizraisa nespēju izlasīt vai apskatīt mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu, izņemot to, kur piekļuvei nepieciešama pieteikšanās.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešami vietnes pamatfunkciju darbībai un lietotāju preferenču saglabāšanai.