Hepsor logo

Riska vadība

Riska vadība ir daļa no grupas stratēģiskās plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesa. Grupa ir pakļauta vairākiem riskiem un nenoteiktības faktoriem, kas cita starpā ir saistīti ar uzņēmējdarbības un finanšu riskiem. Jebkuru šādu risku īstenošanās var ievērojami ietekmēt grupas uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un nākotnes perspektīvas. Grupas risku vadības process ir balstīts uz pieņēmumu, ka grupas panākumi ir atkarīgi no pastāvīgas uzraudzības, precīzas novērtēšanas un efektīvas risku pārvaldības. Grupas vadība uzrauga šo risku pārvaldību.

Stratēģiskais risks

Grupas stratēģiskie riski ir tādi riski, kas var būtiski ietekmēt tās biznesa stratēģiju izpildi un spēju sasniegt mērķus. Šādus riskus ietekmē politiskās vides un tirgus pieprasījuma izmaiņas, kā arī mikroekonomiskās norises. Lai gan šādi riski var negatīvi ietekmēt grupas uzņēmējdarbību, tie var arī radīt jaunas biznesa iespējas. Grupa rūpīgi atlasa jaunus attīstības projektus un seko tirgus tendencēm, lai būtisku izmaiņu gadījumā būtu iespējams attiecīgi pielāgot savu stratēģiju.

Tirgus risks

Grupa ir pakļauta cenu riskam, kas izriet no grupas nekustamo īpašumu attīstības projektu tirgus vērtības krituma vai izejvielu cenu pieauguma. Nav garantijas, ka grupa nākotnē spēs pārdot savus attīstības projektus par cenām, kas ir līdzvērtīgas vai augstākas par šo projektu sagaidāmo tirgus vērtību. Grupa nevar garantēt spēju pārdot savus attīstības projektus par sagaidāmām cenām, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt grupas finanšu stāvokļa pārskatu un var būtiski negatīvi ietekmēt grupas uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, perspektīvas un darbības rezultātus, kā arī stratēģijas īstenošanu. Pašlaik nav iespējams novērtēt šādu iespējamo izmaiņu apmēru.
Grupas ienākumi un saimnieciskās darbības naudas plūsmas nav būtiski atkarīgas no tirgus procentu likmju izmaiņām. Grupa aktīvi izmanto ārējos un iekšējos aizņēmumus, lai finansētu savus nekustamā īpašuma attīstības projektus Igaunijā un Latvijā. Projektu ārējo finansējumu veido eiro valūtā izmaksāti bankas aizdevumi vai investoru aizdevumi, kuriem pieder mazākuma līdzdalība.
Investoru aizdevumu procentu likmes parasti ir fiksētas, nevis peldošas, un tās nav atkarīgas no EURIBOR likmēm.
Grupas banku aizdevumiem ir gan fiksētas, gan peldošas procentu likmes, kas balstītas uz EURIBOR. Banku aizdevumiem kā aizsardzība pret negatīvu EURIBOR likmi minimālā likme ir 0%, kas nozīmē, ka negatīva EURIBOR likme tiek pielīdzināta nullei un šādu aizdevumu starpība nesamazinās. Vadība pastāvīgi uzrauga, cik lielā mērā grupa pakļauta procentu likmju riskam, kas izriet no aizdevumiem ar mainīgām procentu likmēm. Šāds risks galvenokārt ir saistīts ar iespējamo EURIBOR likmes pieaugumu, par ko jau brīdinājusi Eiropas Centrālā banka.

Kredītrisks

Kredītrisks ir risks, ka darījuma partneris nepildīs savas saistības pret grupu saskaņā ar finanšu instrumentu vai klienta līgumu, radot finansiālus zaudējumus. Grupa ir pakļauta kredītriskam saistībā ar savu pamatdarbību, piemēram, saistībā ar prasībām pret īres klientiem un finansēšanas darbībām, tai skaitā noguldījumiem bankās un citiem finanšu instrumentiem.
Lai samazinātu kredītrisku, grupa sadarbojas tikai ar kredītspējīgiem darījuma partneriem un veic ieguldījumus atzītās Igaunijas un Latvijas bankās. Ja šāds reitings nav pieejams, tad grupa izmanto citu publiski pieejamu finanšu informāciju un savus tirdzniecības datus, lai novērtētu savus lielākos klientus.
Grupa nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību un, pārdodot pabeigto īpašumu, grupa ar pircēju slēdz notariāli apliecinātu līgumu. Tā kā lielākā daļa darījumu tiek nodrošināti vai nu ar notāra kontā iemaksātu glabājuma naudu, vai bankas aizdevumu, tad grupa nav pakļauta būtiskam kredītriskam, kas izriet no prasījumiem pret pircējiem.

Likviditātes risks

Grupas likviditāte atspoguļo tās spēju savlaicīgi nokārtot savas saistības pret kreditoriem. Rūpīga likviditātes un refinansēšanas risku pārvaldība palīdz nodrošināt nepārtrauktu finansējuma pieejamību, pateicoties atbilstošam kredītlīniju apjomam. Grupas uzņēmējdarbības rakstura dēļ grupa aktīvi izmanto ārējos un iekšējos finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu, ka vienmēr ir pieejami savlaicīgi resursi kapitāla vajadzību segšanai.
Grupa pārvalda likviditātes risku, nepārtraukti uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas, kā arī saskaņojot finanšu aktīvu un saistību termiņus. Grupa mazina refinansēšanas risku, uzraugot likviditātes pozīcijas, pastāvīgi analizējot dažādas finansēšanas iespējas un veicot pārrunas ar finansētājiem visa finansēšanas perioda laikā.

Covid-19 risks

Covid-19 koronavīrusa ietekmi izjūt visi uzņēmumi visā pasaulē. Līdz ar to Covid-19 koronavīrusa turpmākai izplatībai var būt ilgtermiņa negatīva ietekme uz tirgiem, kuros darbojas grupa. Pandēmijas izraisīto pārmaiņu ātrums rada jaunus finanšu un darbības riskus, kas izriet no inflācijas, jaudas ierobežojumiem un piegādes ķēdes traucējumiem. 

Kapitāla risks

Grupas kapitāla riska pārvaldīšanas pamatmērķis ir nodrošināt optimālāko kapitāla struktūru, lai atbalstītu grupas saimnieciskās darbības ilgtspēju un akcionāru intereses.
Grupa izmanto parāda attiecību pret pašu kapitālu, lai uzraudzītu kapitāla struktūru. Parāda attiecību pret pašu kapitālu aprēķina kā neto parāda attiecību pret kopējo kapitālu. Vadība uzskata, ka grupas kapitāla struktūra ir optimāla.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, kas nepieciešami vietnes pamatfunkciju darbībai un lietotāju preferenču saglabāšanai.